Strona Główna>>>

 

Posiedzenia Komisji

 

       

                           

W dniu 25 listopada 2009 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia komisji: Socjalnej, Gospodarczej i Rewizyjnej Rady Gminy Leśniowice. W pracach komisji uczestniczyli: Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy oraz Pani Lucyna Sak Skarbnik Gminy.

Na posiedzeniach członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu gminy na 2010 rok, opiniując go pozytywnie, jak również wypracowały opinie dotyczące projektów uchwał w sprawie:

  • obniżenia średniej ceny skupy żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2010 r.,

  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010,

  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice na rok 2010,

  • zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Leśniowice,

  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe doprowadzenie ścieków na 2010 rok.

Ponadto komisja socjalna zapoznała się z „Informacją o likwidacji skutków bezrobocia na terenie gminy za I półrocze 2009 r.” oraz projektem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Leśniowice na rok 2010 wydając pozytywne opinie.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>