Strona Główna>>>

 

XXIV Sesja Rady Gminy Leśniowice

 

       

                           

W dniu 1 grudnia 2009 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Jolanta Krop Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Wojciech Jabłoński Kierownik Posterunku Policji w Leśniowicach.

Podczas obrad sesji Wójt Gminy omówił „Informację z zakresu likwidacji skutków bezrobocia na terenie gminy”. Następnie Pani Jolanta Krop przedstawiła „Informację o sytuacji stanu bezrobocia na terenie powiatu chełmskiego i działań Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w zakresie jego likwidacji”.

Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy przedstawił „Informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2008 rok”.

Ponadto podczas obrad podjęte zostały uchwały w sprawie:

  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010;
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice na rok 2010;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Leśniowice;
  • uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Leśniowice na rok 2010;
  • zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2010 środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Nr 004975L od km 0+000,00 do km 1+655,14 w miejscowości Kolonia Plisków”;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Leśniowice;
  • przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Chełmsko-Krasnostawska „Złoty Karp”;
  • zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>