XXII obrady sesji Rady Gminy Leśniowice

 

 

 

W dniu 18 czerwca 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXII obrady sesji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Robert Jakubiec Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, Pan Andrzej Korolczuk I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, Pan Wojciech Jabłoński Kierownik Posterunku Policji w Leśniowicach oraz Pan Bogdan Kudyba Radny Rady Powiatu Chełmskiego
W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Pan Robert Jakubiec który omówił działalność Lubelskiej  Izby Rolniczej z zakresu realizowanych zadań przez Izbę.

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Korolczuk, który przedłożył Informację  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Leśniowice w 2008 r. i  I  kwartale 2009 r.

Ponadto podczas obrad podjęte zostały uchwały w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2009 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chełmskiemu,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia w celu realizacji projektu pod nazwą „E-powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim” i wspólnego ubiegania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy położonej w miejscowości Horodysko,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy położonej w miejscowości Alojzów,

f)  określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich  wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas