Strona Główna>>>

 

XXIII Sesja Rady Gminy

 

       

         

 

W dniu 3 września 2009 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy, podczas której rozpatrzono Informację z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010, Informację z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2009 oraz Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. Następnie podjęto uchwały w sprawie:

 

·        zmian w budżecie gminy na 2009 r.,

·        zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Leśniowice,

·        nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

·    zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

·        zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli,

·        zamiaru likwidacji szkoły Filialnej w Kumowie Majorackim,

·   udzielania pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w powiecie chełmskim poprzez przebudowę kluczowych odcinków dróg powiatowych”,

·        zawarcia porozumienia partnerskiego w celu realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 104972L Horodysko – Ostrów Kolonia od km 0+000,00 do km 0+558,00” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,

·        zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2010 środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 104972L Horodysko-Ostrów Kolonia od km 0+000,00 do km 0+558,00”,

·        wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbica,

·        wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Rakołupy,

·       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminy położonej w miejscowości Kumów Plebański.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>