Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 29 października 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, podczas których Radni zapoznali się z Informacją Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Leśniowice z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok.

Ponadto podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawie:

    •  wyrażenia woli gminy Leśniowice do udziału w projekcie pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Leśniowice;
    • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
    • uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone