Strona Główna>>>

 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej oraz Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice

 

     


W dniu 20 marca br. odbyły się posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice, podczas których komisje zapoznały się ze  Sprawozdaniem z pracy Rady Gminy Leśniowice oraz z pracy Stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice za 2012 r.

Ponadto Komisja rewizyjna na swoim posiedzeniu zapoznała się z projektami uchwał w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Leśniowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do Budżetu Gminy Leśniowice oraz w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach a także zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach.  Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdania.

Komisja gospodarcza podczas swojego posiedzenia zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach z realizacji planu pracy za 2012 r.

Komisja socjalna na swoim posiedzeniu zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdania za 2012 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach wraz ze sprawozdaniem z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 -2012.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr VIII/40/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Leśniowice na rok 2012.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>