Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice


 


W dniu 4 września 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXIX obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Krzysztof Gawriołek Radny Rady Powiatu Chełmskiego, Pan Sławomir Buczek Komendant Komisariatu w Żmudzi, Pani Edyta Kuszner-Bidzińska z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego we Włodawie, która przedłożyła Informację na temat pozyskiwania funduszy z UE dla rolników oraz Pani Katarzyna Górska przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Chełmie, która przedłożyła Informację z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym.

W obradach sesji uczestniczyli również dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Leśniowice.

W pierwszej części obrad uczczono minutą ciszy śmierć Pana Janusza Kraczkowskiego radnego I kadencji Rady Gminy Leśniowice i byłego sołtysa wsi Kasiłan.

W dalszej części obrad przedłożone zostały: Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r., Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014, Informacja z letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 r. oraz Informacja z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 oraz Informacja z realizacji uchwały Nr XVIII/104/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2013 rok i I półrocze 2014 r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.
Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice,
  • zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2015 środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone