Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice


 


W dniu 5 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice, podczas których komisje zapoznały się ze Sprawozdaniem z pracy Rady Gminy Leśniowice za okres kadencji 2010 – 2014 r. oraz wypracowały swoje sprawozdania za okres kadencji 2010 – 2014 r.

Podczas posiedzenia komisje zapoznały się również z projektami uchwał w sprawie:

  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2015 r.;
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice na rok 2015;
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.;
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice na 2015 r.

Wszystkie przedłożone projekty uchwał komisje zaopiniowały pozytywnie.

Ponadto komisja socjalna na swoim posiedzeniu zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Roczny Program Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, a komisja gospodarcza zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice.oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone