Strona główna































































































Urząd Gminy Leśniowice

XXX obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice


 







W dniu 13 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się XXX sesja VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, podczas której Pani Teresa Królikowska Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wręczyła Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowicach torbę wyposażoną w sprzęt, dzięki któremu można udzielić fachowej pierwszej pomocy przedmedycznej podczas różnego rodzaju nieszczęśliwych wypadków. Torba ta, stanowić będzie podstawowe wyposażenie strażaków ochotników potrzebne do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa medycznego.

Ponadto Pan Artur Juszczak kierownik Placówki Terenowej KRUS w Chełmie odczytał i złożył na ręce druhów list gratulacyjny z wyrazami uznania za ich zaangażowanie w ratowanie ludzi i ich dobytku.

Podczas  sesji radni przyjęli Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Leśniowice oraz sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Gminy Leśniowice za lata 2010 – 2014.

Radni zapoznali się również z Informacją z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2013 r. oraz podjęli uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na 2014 r;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • przyjęcia środków z Funduszu Spójności;
  • zmiany uchwały Nr XXI/133/2013 Rady Gminy Leśniowice z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice; 
  • ustalania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów;
  • uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015;
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2015 r.;
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Leśniowice na 2015 r.;
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 i lata następne;
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice na 2015 r.;

Po części oficjalnej radni wspólne z Wójtem zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, a następnie odbyło się uroczyste zakończenie VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, podczas którego Wójt podziękował wszystkim radnym za zaangażowanie i pracę na rzecz gminy.

W dalszej części uroczystości Pan Wiesław Radzięciak wraz z Panem Stanisławem Drogomireckim wręczyli Radnym VI kadencji Rady Gminy Leśniowice okolicznościowe listy pamiątkowe.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone