Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Narada z kierownictwa urzędu
W dniu 13 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady zapoznano się ze Sprawozdaniem z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice XVII/96/2012 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013 oraz z Informacją z realizacji uchwały Nr XX/125/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice za 2013 r.

Ponadto  zapoznano się ze sprawozdaniem z pracy Rady Gminy Leśniowice oraz ze sprawozdaniami stałych komisji rady gminy za 2013 r.

Omówiono również organizację Gminnego Święta Kobiet oraz bieżące sprawy dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone