Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 19 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice, podczas których komisje zapoznały się ze  Sprawozdaniem z pracy Rady Gminy Leśniowice oraz z pracy stałych komisji Rady Gminy Leśniowice za 2013 r.

Ponadto Komisja rewizyjna na swoim posiedzeniu zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Zakładu Komunalnego za 2013 r. a następnie pozytywnie je zaopiniowała.

Komisja gospodarcza podczas swojego posiedzenia zapoznała się z Informacją z realizacji chwały Nr XX/125/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice za 2013 r. oraz zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach z realizacji planu pracy za 2013 r.

Komisja socjalna na swoim posiedzeniu zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdania za 2013 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach wraz ze sprawozdaniem z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ponadto komisja socjalna pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr XXIV/144/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na terenie gminy Leśniowice na rok 2013.oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone