Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie partnerów projektu PL-BY-UA
W dniu 19 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie zespołu projektowego projektu pn „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak -Wójt Gminy Leśniowice, Pani Edyta Niezgoda - Wójt gminy Żmudź, Pani Katarzyna Rafalska - Sekretarz Gminy Dorohusk, oraz personel zaangażowany w realizację działań projektowych.
Spotkanie prowadziła Pani Maria Sadurska - Kierownik Projektu.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdania z realizacji zadań projektowych za II kwartał. Kierownik Projektu omówiła sprawozdanie merytoryczne, Specjalista ds. rozliczeń - Pan Adam Krzak postęp finansowy realizacji projektu.

Kolejnym zagadnieniem oraz kluczową częścią spotkania było omówienie szczegółowego harmonogramu realizacji najbliższych zadań projektowych w zakresie  wydatkowania środków finansowych umożliwiających przeprowadzenie audytu i pozyskanie drugiej zaliczki na finansowanie zadań inwestycyjnych roku bieżącego. Zagadnienie omówił Pan Adam Krzak, który przedstawił montaż finansowy/ prognozę  wydatkowania i rozliczenia zaliczek w perspektywie 2014 roku. W toku prowadzonej dyskusji uzgodniono, że po otrzymaniu informacji od wszystkich Panerów o wynikach rozstrzygnięcia wszystkich przetargów, zostanie sporządzony plan przesunięć oszczędności poprzetargowych na sfinansowanie zadań w Gminie Żmudź. Na wniosek Lidera - Pana Wiesława Radzięciaka, Gmina Żmudź przedstawi szczegółowy raport zapotrzebowaniem na środki finansowe wraz pismem o przesunięcie oszczędności na sfinansowanie inwestycji zaplanowanych w ramach projektu. Lider po zebraniu wszystkich danych niezwłocznie, i  otrzymaniu oficjalnego pisma od Partnera Gminy Żmudź, przygotuje stosowną dokumentację do WST celem zatwierdzenia zaproponowanych przesunięć.

Po przedstawieniu zagadnień finansowych projektu, przystąpiono do omówienia bieżących spraw związanych z realizacją zadań miękkich tj. organizacji warsztatów zaplanowanych w projekcie. Szczegółowo w/w zagadnienia przedstawiła Pani Helena Nowosadzka specjalista ds. promocji i szkoleń, która omówiła harmonogram prac dotyczących realizacji warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych, które będą prowadzone od 2 kwietnia 2014 roku do końca marca 2015 roku. Omówiono również zagadnienie związane z organizacją uroczystego otwarcia w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim, w którym to będą realizowane wszystkie warsztaty oraz spotkania przewidziane w projekcie. Uroczyste otwarcie Domu spotkań odbędzie się  11 kwietnia 2014 roku, na które zaprosił Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice-lider projektu.

oprac. Helena Nowosadzka
Specjalista ds. promocji i szkoleń

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone