Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XXVII sesja VI kadencji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 27 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXVII obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice.

Na wstępie obrad Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przedstawił Stanowisko w sprawie artykułów jakie ukazały się w Nowym Tygodniu z dnia 24 marca 2014 r.

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście tj: Pan Robert Jakubiec Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, który przedłożył „Informację w zakresie zadań realizowanych na rzecz rolników w 2013 r. oraz planu działania na 2014 r.”, Pan Sławomir Zawiślak Zastępca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Chełmie, który przedłożył „Informację w zakresie zadań realizowanych na rzecz rolników oraz zmian w 2014 r.”, Pan Tadeusz Gadzicki Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie, który przedłożył „Informację z realizowanych zadań na rzecz rolników w 2013 r. oraz zamierzeń na 2014 r.” oraz Pan Maciej Legiędź, który przedłożył „Informację na temat możliwości montażu solarów na terenie gminy”.

Podczas obrad radni zatwierdzili sprawozdania z realizacji planów za 2013 r.: Rady Gminy Leśniowice, stałych komisji rady gminy tj. komisji rewizyjnej, socjalnej i gospodarczej oraz jednostek organizacyjnych urzędu tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Komunalnego, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radni zatwierdzili również Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr XXIV/144/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na terenie gminy Leśniowice na rok 2013.

Ponadto Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice przedstawił Stanowisko Rady Gminy Leśniowice w sprawie zastrzeżenia używania przez Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Leśniowice „Brzoza” słów „zrównoważony rozwój Gminy Leśniowice”.

Podjęte zostały również uchwały w sprawie:

 • zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
 • zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Leśniowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Leśniowice;
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach; -opinia komisji rewizyjnej,
 • nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Leśniowice;
 • trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Leśniowice prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
 • przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice na 2014 rok.
 • wyrażenia woli Gminy Leśniowice do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznawania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
 • w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Leśniowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone