Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP


W dniach 15-16 maja 2014 r. w Poznaniu odbyło się XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP.

W dwudniowych obradach uczestniczyło ponad 270 samorządowców i gości. Gminę naszą reprezentował Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, natomiast całe województwo lubelskie reprezentowało łącznie 10 uczestników. Po udzieleniu absolutorium i planu budżetu na 2014 rok delegaci wzięli udział w debatach merytorycznych na temat oświaty, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii,  gospodarki wodno-ściekowej oraz finansowaniu obszarów wiejskich z funduszy europejskich w latach 2014-2020. W dyskusji nad stanowiskiem oświaty głos zabrał Pan Wójt, który podkreślił, że skuteczność Związku Gmin Wiejskich jest słaba w porównaniu z działalnością Związku Nauczycielstwa Polskiego. Poza tym uważa, że gdyby Związek Gmin Wiejskich był skuteczniejszy to wzrosła by liczba jego członków. Ponadto stwierdził, że, nie wierzy w słowa Pana Przemysława Krzyżanowskiego Podsekretarz Stanu, iż zapowiadane zmiany w Karcie Nauczyciela zostaną wprowadzone do końca br. Następnie Wójt skupił się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014, a zwłaszcza na wyznaczeniu wysokości wskaźnika Di. Podkreślił, że pozostawienie go na poziomie 0,87 % jest krzywdzące i spowoduje otrzymanie mniejszej subwencji dla szkół, które zostały przekazane do prowadzenia stowarzyszeniom. W związku z powyższym złożył wniosek o pilną dyskusję na ten temat.  Kongres zakończył się przyjęciem wypracowanych stanowisk.

Informacja z przebiegu kongresu wraz z wypracowanymi stanowiskami:

http://www.zgwrp.pl/aktualnosci/wydarzenia/575oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone