Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 27 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzenia komisji rewizyjnej członkowie komisji dokonali analizy sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Leśniowice oraz sprawozdania finansowego za 2013 r. Następnie komisja nie wnosząc uwag do przedłożonych materiałów podjęła uchwałę w sprawie opinii z wykonania budżetu gminy za 2013 r. oraz wniosku skierowanego do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Komisja Socjalna na swoim posiedzeniu także zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Leśniowice oraz sprawozdania finansowego za 2013 r. Ponadto zapoznała się z Informacją na temat organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 r. oraz Informacją w zakresie zaplanowanych do przeprowadzenia prac remontowych niezbędnych do wykonania w czasie wakacji celem przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

Członkowie komisji gospodarczej również podczas swojego posiedzenia dokonali analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2013 r. pozytywnie je opiniując oraz zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali  Informację z realizacji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych na lata 2011 – 2014 oraz Informację w zakresie zapoznania się ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice.

Następnie Komisja Gospodarcza udała się na przegląd dróg gminnych i dojazdowych po okresie zimowym.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone