Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice


 
 

W dniu 26 czerwca 2014 r. w  Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyły się obrady XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, który przedłożył Informację z realizacji inwestycji drogowych w 2013 r. przez Starostwo Powiatowe ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice, Pani Elżbieta Piebiak  Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Chełmie, która przedłożyła Informację o stanie środowiska na obszarze województwa w 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice oraz Pan Sławomir Buczek Kierownik Komisariatu Policji w Żmudzi, który przedłożył Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Leśniowice w 2013 r. i I półroczu 2014 r. W sesji uczestniczył również Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach.

Ponadto podczas obrad radni zapoznali się z Informacją z realizacji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych na lata 2011 – 2014 za 2013 r. w Gminie Leśniowice oraz z  Informacją w zakresie zapoznania się ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice.

Radni zatwierdzili również Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Leśniowice oraz sprawozdanie finansowe za 2013 r. podejmując uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśniowice z wykonania budżetu za 2013 r. oraz udzielili absolutorium Wójtowi Wiesławowi Radzięciakowi, podejmując uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leśniowice z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Radni podczas omawianej sesji podjęli ponadto uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
  • opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Chełmie zmieniającej uchwałę w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu,
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  • określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właściciela nieruchomości,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu.

 


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone