Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór końcowy inwestycji pn. „Remont, modernizacja, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu Kumowie Plebańskim  na potrzeby rozwoju lokalnych działań kulturalnych i współpracy polsko - ukraińskiej - Dom spotkań „Na pograniczu kultur”
                                   

Obiekt przed inwestycją


 

W dniu 26 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na spotkaniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnego i OSP za 2013 r. oraz podjęto uchwałę o walnych zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP według poniższego harmonogramu:

W dniu 23 stycznia 2014 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Remont, modernizacja, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu Kumowie Plebańskim  na potrzeby rozwoju lokalnych działań kulturalnych i współpracy polsko - ukraińskiej - Dom spotkań „Na pograniczu kultur” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 – 2013. Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego. Działanie 1.2 Rozwój turystyki.

Budynek po dawnej szkole podstawowej będzie pełnił funkcję transgranicznego ośrodka współpracy kulturalnej.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma „Perfekt” Sp. z o.o., z siedzibą  w Chełmie.

W ramach zadania wykonano prace remontowo – modernizacyjne polegające na:
                - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
                - wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
                - wykonania robót budowlanych wewnątrz budynku
                - wykonani robót izolacyjnych i docieplenie ścian zewnętrznych budynku
                - wykonanie modernizacji instalacji wodno – kanalizacyjnej
                - montażu instalacji gazowej w budynku
                - modernizacji instalacji elektrycznej wewnątrz budynku
                - wymiana elementów niekonstrukcyjnych i pokrycia dachu budynku
                - budowa opaski odwadniającej i ogrodzenia wokół budynku
                - budowa chodników oraz utwardzenie terenu wokół budynku
                - zagospodarowanie terenu wokół obiektu (altana i plac zabaw dla dzieci)
oraz zakupione:
                - wyposażenie ciągu technologicznego zaplecza kuchennego
                - wyposażenie obiektu w meble oraz niezbędny sprzęt i urządzenia

Wartość zrealizowanej inwestycji w ramach umowy podstawowej i zamówienia dodatkowego wyniosła 584 193,33 zł.


Obiekt w trakcie i po realizacji inwestycji 
oprac. Maria Sadurska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone