Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 24 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Piotr Deniszczuk Starosta Powiatu Chełmskiego, Pan Sławomir Buczek Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi, Pani Aleksandra Wiszniewska z biura architektonicznego Studio Plan oraz Pan Sergiy Skrypka Dyrektor Generalny MPR „Sarmatia”.

Podczas obrad radni zapoznali się z Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, Informacją z letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 r. oraz Informacją z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.

W dalszej części obrad przedłożone zostało Sprawozdanie Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019, a następnie przeprowadzono głosowanie tajne, w którym na ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu radni wybrali Pana Zbigniewa Kozińskiego zam. Rakołupy i podjęli stosowną co do tego uchwałę.

Ponadto radni rozpatrzyli wnioski lokalizacyjne ropociągu Odessa – Brody – Płock oraz podjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśniowice pod lokalizację ropociągu przesyłowego, a także przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśniowice w korytarzu lokalizacji ropociągu.

Radni podczas omawianej sesji podjęli również uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • przyjęcia zmian w statucie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej,
  • przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Leśniowice”,
  • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśniowice,
  • zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w miejscowości Sielec na lata 2015 - 2019.
oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone