Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zebrania wiejskie w Janówce, Kumowie Majorackim oraz Kumowie PlebańskimW dniach 17 - 18 września 2015 r. w odbyły się zebrania wiejskie w Janówce, Kumowie Majorackim oraz Kumowie Plebańskim. W zebraniach uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy, radni z danego okręgu, sołtysi poszczególnych wsi, pracownicy Urzędu odpowiedzialni za współpracę z sołectwem, a także mieszkańcy.

Podczas zebrań Pan Wiesław Radzięciak przedstawił informację z realizacji „Programu budowy i modernizacji dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych za 2015 r.” oraz plany na przyszły rok. Następnie wszystkie sołectwa podjęły uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków sołtysów o przeznaczenie środków w 2016 roku z funduszy sołeckich na dalszą realizację programu budowy dróg.

Na zakończenie zebrań pracownicy urzędu przedstawili informacje, które dotyczyły m.in. zakupu pojemników KP-110, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz możliwości zmiany pokryć dachowych zawierających azbest.

Ponadto zgłaszano wnioski oraz dyskutowano na tematy dotyczące sołectw. Poruszano także kwestie: mikroinstalacji fotowoltaicznych, dróg oraz zakrzaczenia.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone