Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Ciąg dalszy zebrań wiejskich w gminie Leśniowice


W dniach 22 - 25 września 2015 r. odbyły się zebrania wiejskie w  Wierzbicy, Nowym Folwarku, Majdanie Leśniowskim, Kol. Leśniowice, Kasiłanie, Rakołupach Dużych, Horodysku, Pliskowie, Poniatówce, Wygnańcach, Sarniaku, Teresinie, Alojzowie, Leśniowicach oraz Rakołupach. W zebraniach uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy, radni z danego okręgu, sołtysi poszczególnych wsi, pracownicy Urzędu odpowiedzialni za w/w sołectwa oraz mieszkańcy.

Podczas zebrań Pan Wiesław Radzięciak przedstawił informację z realizacji „Programu budowy i modernizacji dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych za 2015 r.” oraz przedstawił propozycję przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2016 r. Następnie wszystkie sołectwa wyraziły zgodę i podjęły stosowne uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszy sołeckich w 2016 roku na dalszą realizację programu budowy dróg.

Na zakończenie zebrań pracownicy urzędu przedstawili informacje, które dotyczyły m.in. zakupu pojemników KP-110, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz możliwości zmiany pokryć dachowych zawierających azbest.

Poruszano także kwestie dotyczące dróg i oznakowania drogowego. Ponadto zgłaszano wnioski, dyskutowano nad problemami sołectw oraz omawiano inne sprawy z zakresu drogownictwa i możliwości pozyskania środków na ten cel. Poza tym Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy zachęcał mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych odbywających się w Domu spotkań „Na pograniczu kultur”, które umożliwią pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z rozwojem turystyki na terenie gminy Leśniowice.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone