Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zebranie wiejskie w sołectwie SielecW dniu 29 września 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Sielec. W zebraniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, Pani Monika Mazur i Pan Bogusław Zińczuk Radni Gminy Leśniowice, Pani Beata Gałan pracownik Urzędu odpowiedzialny za współpracę z sołectwem oraz licznie przybyli mieszkańcy. 

Na początku zebrania minutą ciszy uczczono śmierć Pana Adama Dargiel wieloletniego sołtysa wsi Sielec. Następnie wybrano Przewodniczącego zebrania, komisję skrutacyjną, omówiono zagadnienia  ze Statutu Sołectwa dotyczące zasad wyborów uzupełniających sołtysa, a następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Sielec. Zgłoszono sześć osób: Pani Lucyna Dargiel, Pani Monika Mazur, Pani Halina Skowron, które wyraziły zgodę na kandydowanie oraz Pani Elżbieta Iwaniszczuk, Pan Dariusz Semeniuk i Pan Mirosław Mil, którzy nie wyrazili zgody na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonych wyborów sołtysem sołectwa Sielec została Pani Lucyna Dargiel, otrzymując 55 głosów. Pozostałe kandydatki, tj.: Pani Monika Mazur oraz Pani Halina Skowron uzyskały po 23 głosy.

W czasie zebrania Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji „Programu budowy i modernizacji dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych za 2015 r.” oraz propozycję przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2016 r. Następnie sołectwo podjęło stosowną uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku sołtysa o przeznaczenie funduszu sołeckiego na kontynuację w/w programu.

Ponadto zostały przedstawione informacje na temat  zapisów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup pojemników KP-110 oraz możliwości zmiany pokryć dachowych zawierających azbest. Przedłożona została także informacja przypominająca o terminach opłat za podatki i śmieci.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone