Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa
W dniu 23 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa. Podczas narady rozpatrzona została Informacja w sprawie przyjęcia nowych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków na 2016 r., Informacja z realizacji inwestycji przyjętych do budżetu gminy na 2015 r., Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2014 r., a także Informacje z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych za III kwartały oraz planowane wydatki w IV kwartale 2015 r. z wyszczególnieniem zadań własnych i zleconych tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach.

Ponadto dokonano analizy projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Podczas narady omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone