Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy

W dniu 19 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzenia komisje zapoznały się z projektami uchwał w sprawie:

  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice na 2016 r.;
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 i lata następne;
  • określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
  • wprowadzenia opłaty oraz zwolnień z opłaty od posiadania psów;
  • wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek dziennych opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśniowice na 2016 rok.

Wszystkie przedłożone projekty uchwał po dyskusjach i wyjaśnieniach komisje zaopiniowały pozytywnie.
Członkowie komisji zatwierdzili również średnią cenę skupu żyta przyjmowaną do obliczenia podatku rolnego na 2016 r. oraz średnią cenę sprzedaży drewna.

Ponadto komisja socjalna na swoim posiedzeniu zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Roczny Program Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Natomiast komisja gospodarcza zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Informację z realizacji uchwały Nr XXI/133/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2014 rok i I półrocze 2015 r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone