Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady IX sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 26 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady IX sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Katarzyna Górska Przedstawicielka KRUS w Chełmie, która przedstawiła Informację KRUS dotyczącą wypadków w rolnictwie na terenie gminy Leśniowice oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach.
Podczas obrad Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy pogratulowali Pani Lucynie Dargiel wyboru na sołtysa wsi Sielec oraz życzyli powodzenia w wypełnianiu społecznego mandatu.
W dalszej części obrad Radni zapoznali się z Informacją z realizacji uchwały Nr XXI/133/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2014 rok i I półrocze 2015 r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, a także Informacją z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2014 r. Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice oraz Wójta Gminy Leśniowice.
Radni podczas omawianej sesji podjęli również uchwały w sprawie:

 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu,
 • uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016;
 • wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek dziennych opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice;
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
 • określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
 • wprowadzenia opłaty oraz zwolnień z opłaty od posiadania psów;
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice na 2016 r.
 • trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Leśniowice prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone