Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

X sesja VII kadencji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 30 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się X sesja VII kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczyli zaproszenie goście w osobach: Pan Piotr Ołówek przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Adolf Wituch przedstawiciel firmy Doradztwo i Reklama w Zamościu oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach.

Radni podczas obrad zapoznali się z Informacją Wójta Gminy oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie z realizowanych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Następnie Radni przyjęli Budżet Gminy Leśniowice na 2016 r.,  plan pracy Rady Gminy Leśniowice, plany pracy stałych komisji RG, plany pracy jednostek organizacyjnych oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśniowice,
  • przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Leśniowice na lata 2015 – 2020,
  • przyjęcia Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej Gmin Leśniowice, Żmudź, Wojsławice, Dorohusk, Gmina Huszcza.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone