Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

KierownictwoW dniu 24 lutego 2015 r. odbyło się kierownictwo, podczas którego rozpatrzone zostały sprawozdania za 2014 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani za lata 2013 – 2014.

Podczas kierownictwa rozpatrzony został także Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na lata 2015 – 2018 oraz Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśniowice na 2015 r.

Zatwierdzenie zostało również Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice  Nr XXIV/144/2013 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Ponadto na posiedzeniu wypracowane zostały materiały pod IV obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, przewidziane na dzień 12 marca 2015 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone