Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

 

W dniu 4 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas swojego posiedzenia komisja rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Zakładu Komunalnego za 2014 r. a następnie pozytywnie je zaopiniowała.

Komisja gospodarcza podczas swojego posiedzenia zapoznała się ze sprawozdaniem Gminnego Zakładu Komunalnego za 2014 r., propozycją Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na lata 2015 – 2018 oraz z propozycją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśniowice na 2015 r. Wszystkie przedłożone dokumenty komisja zaopiniowała pozytywnie.
Komisja socjalna na swoim posiedzeniu, na wniosek członka komisji, odwołała z funkcji Przewodniczącej Komisji Socjalnej Radną Barbarę Dziedzic, a następnie wybrała nowego Przewodniczącego, którym został Radny Marek Stańkowski.

Ponadto komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdania za 2014 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach wraz ze sprawozdaniem z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych oraz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za lata 2013 – 2014.

Komisja zapoznała się także i pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr XXIV/144/2013 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone