Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

IV obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

 


W dniu 12 marca 2015 r. w w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się IV obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.

W obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Oddział w Chełmie, która przedłożyła „Informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa w 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice” oraz Pan Piotr Deniszczuk Starosta Powiatu Chełmskiego, który przedłożył „Informację z realizacji inwestycji drogowych w 2014 r. przez Starostwo Powiatowe ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice”.

Podczas obrad radni przyjęli Program budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych  do gruntów rolnych na lata 2015 – 2018 oraz podjęli stosowną uchwałę, a także zatwierdzili sprawozdania z realizacji planów za 2014 r. jednostek organizacyjnych urzędu tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Komunalnego, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za lata 2013 – 2014.

Radni zatwierdzili również sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice  Nr XXIV/144/2013 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Podjęte zostały również uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2015;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Leśniowice na lata 2015 – 2019;
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  • przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśniowice na 2015 r.;
  • zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Leśniowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Leśniowice;
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samorządowego   Ośrodka Kultury w Leśniowicach;
  • zmieniającą uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
  • określenia szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone