Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 5 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzenia wszystkie komisje dokonały analizy sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Leśniowice i sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz zapoznały się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie w/w sprawozdania.

Komisja Rewizyjna nie wnosząc uwag do przedłożonych materiałów podjęła uchwałę w sprawie opinii z wykonania budżetu gminy za 2014 r. oraz wniosku skierowanego do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Komisja Socjalna wypracowała pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Leśniowice oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.

Komisja gospodarcza również podczas swojego posiedzenia wypracowała pozytywną opinię do sprawozdania, a także rozpatrzyła Informację w zakresie zapoznania się ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice. Ponadto członkowie Komisji Gospodarczej zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.


oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone