Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady V sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 19 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady V sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Sławomir Zawiślak Zastępca Kierownika Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie, który przedłożył Informację Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie w zakresie zadań realizowanych na rzecz rolników w 2014 r. i planów na rok 2015 oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach.

Podczas obrad radni również zapoznali się z  Informacją w zakresie zapoznania się ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice.

Radni zatwierdzili także Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Leśniowice oraz sprawozdanie finansowe za 2014 r. podejmując uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśniowice z wykonania budżetu za 2014 r. oraz udzielili absolutorium Wójtowi Wiesławowi Radzięciakowi, podejmując uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leśniowice z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
Radni podczas omawianej sesji podjęli ponadto uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  • zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów.

Ponadto Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy podziękowali sołtysom poprzedniej kadencji za czteroletnią współpracę z samorządem gminy oraz za dbanie o dobro lokalnej społeczności. Natomiast nowo wybranym sołtysom pogratulowali wyboru oraz życzyli powodzenia w wypełnianiu społecznego mandatu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone