Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konferencja


W dniu 24 maja 2015 r. w Nowym Folwarku obyła się konferencja zrealizowana przez gminę Leśniowice w ramach partnerskiego projektu pn. Turystyka międzynarodowa impulsem rozwoju gospodarczego finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: 2. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Marketing gospodarczy Schemat B.

W konferencji udział wzięli wójtowie partnerskich gmin na czele z radnymi, pracownikami administracji samorządowej, przedsiębiorcami oraz lokalną społecznością zainteresowaną tematyką rozwoju turystyki w procesie rozwoju gospodarczego regionu.

Celem projektu realizowanego przez gminy Wojsławice, Leśniowice, Żmudź i Dorohusk było zwiększenie atrakcyjności i promocja gospodarcza terenów turystycznych gmin w nim uczestniczących. Natomiast myślą przewodnią oraz głównym tematem konferencji było przybliżenie zagadnień związanych ze znaczeniem  funduszy  unijnych w  rozwoju turystyki w regionie, które szczegółowo omówił Pan Wiesław Radzięciak – Wójt Gminy Leśniowice w prezentacji pn. Projekty unijne – szansą na rozwój turystyki w Gminie Leśniowice. Zagadnienia dotyczące rozwoju turystyki rowerowej przedstawiła Pani Anna Lipnicka – Parczewska z Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej, zaś prezentację o wpływie turystyki na rozwój innowacyjności gospodarki lokalnej przedstawił Pan Bartłomiej Bartecki z Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Organizatorem Konferencji była Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny. Seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ponieważ uczestniczyło w nim ponad 200 osób z terenu gmin realizujących projekt.

Konferencję zorganizowano na terenie zmodernizowanego zbiornika wodnego „Maczuły”, który służył jako żywy przykład głównego tematu seminarium oraz był doskonałą okazją zachęcenia inwestorów do podejmowania aktywności gospodarczej na jego terenach.

oprac. Maria Sadurska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone