Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konferencja w Janowie
W dniu 23 stycznia 2015 r. w Zajeździe „Trzy dęby” w Janowie koło Chełma odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „GIS across the border – wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug”, w której udział wziął Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

W konferencji podsumowującej zabrali głos przedstawiciele lidera projektu – Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug oraz partnerów, którymi są: „Wschodni Klaster Doradczo – Usługowy”, Związek Transgraniczny Euroregion Bug (strona ukraińska) oraz Brzeskie Obwodowe Centrum Rozwoju Wspierania Agroturystyki AGROECOTOUR (Białoruś), a także zaproszeni eksperci. Uczestniczyli w niej Konsul Republiki Bialoruś w Białej Podlaskiej, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, pracownicy uczelni wyższych z woj. lubelskiego oraz licznie zebrani członkowie Stowarzyszenia.

Dokonano podsumowania realizacji projektu oraz prezentacji jego efektów. Dzięki wspólnej pracy partnerów udało się pokonać wiele barier formalno-prawnych wynikających ze specyfiki projektu, dzięki czemu powstały dwa bardzo ważne dla obszarów przygranicznych produkty: geoportal Euroregionu Bug oraz wspólna Koncepcja funkcjonalno- przestrzenna rozwoju Euroregionu Bug do 2020 roku.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 grudnia 2013 roku w partnerstwie polsko – białorusko – ukraińskim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

oprac. Marcin Kołodziej

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone