Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady VII sesji VII kadencji Rady GminyW dniu 30 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady VII sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Konrad Piziorski Komendant Miejski Policji w Chełmie,  który przedłożył Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Leśniowice w 2014 r. i I półroczu 2015 r. oraz Pan Sławomir Buczek Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi, a także dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Leśniowice.

Podczas obrad radni zapoznali się również z Informacją z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 oraz opinią Komisji Socjalnej.

Ponadto Radni podczas omawianej sesji podjęli uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019,
  • przyjęcia apelu do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone