Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór końcowy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 3+700 w miejscowości Sarniak, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.  – etap I odcinek drogi od km 2+200 do km 3+300”W dniu 10 sierpnia 2015 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 3+700 w miejscowości Sarniak, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.  – etap I odcinek drogi od km 2+200 do km 3+300”.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, ul. Zawieprzycka 3, 20-228 Lublin oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Lubelska 62, 22-200 Włodawa.

Koszt inwestycji zamknął się kwotą 379 255,25 zł. Zadanie zostało sfinansowane przy wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach środków przeznaczonych na usuwanie klęsk żywiołowych, w wysokości 300 000 zł.

W ramach inwestycji wykonano: podbudowę wzmacniającą z kruszywa łamanego, wierzchnią warstwę jezdną z masy mineralno – asfaltowej, zjazdy, odwodnienie jezdni i roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie. Prace zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodny z dokumentacją projektowo – techniczną oraz ukończone w terminie.

oprac. Miroslaw Kusik

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone