Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 6 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Artur Twardowski z Centrum Doradztwa Energetycznego w Mikołowie, Pani Małgorzata Grzegorczuk oraz Pan Jerzy Śnieg z Placówki Terenowej KRUS w Chełmie, Pan Sławomir Kwiatkowski z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Pan Sławomir Buczek z Komisariatu Policji w Żmudzi, Pan Arnold Sawicki z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie, Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy.

Podczas obrad Radni zapoznali się z Informacją dotyczącą opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przez Gminę Leśniowice, Informacją dotyczącą Afrykańskiego Pomoru Świń, Informacją Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie w zakresie zadań realizowanych na rzecz rolników w 2015 r. i I półroczu 2016 r., Informacją Placówki Terenowej KRUS w Chełmie na temat wypadków na terenie gminy Leśniowice, Informacją Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Leśniowice w 2015 r. i I półroczu 2016 r.

W dalszej części obrad Radni zapoznali się z Informacją z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016, Informacją z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017, Informacją z realizacji Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice za 2015 r., Informacją z przebiegu prac planistycznych dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obszarów Kasiłan, Kumów Majoracki, Kumów Plebański i Sielec w Gminie Leśniowice oraz Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Radni podczas omawianej sesji podjęli również uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2016;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu.
oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone