Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zebrania wiejskie w sołectwach

W dniach 12 - 16 września 2016 r. odbyły się zebrania wiejskie sołectw: Wierzbica, Janówka, Leśniowice Kolonia, Plisków, Kasiłan, Sielec, Majdan Leśniowski, Kumów Majoracki, Kumów Plebański, Horodysko, Rakołupy Duże, Nowy Folwark, Rakołupy, Poniatówka, Wygnańce, Sarniak i Teresin.

W zebraniach uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, radni z danego okręgu, sołtysi poszczególnych wsi, pracownicy Urzędu odpowiedzialni za współpracę z sołectwem, a także mieszkańcy.

Podczas zebrań Pan Wiesław Radzięciak przedstawił informację z wykorzystania środków funduszu sołeckiego za lata 2015/2016 i planu na 2017 r.  z uwzględnieniem zadań przewidzianych w „Programie budowy i modernizacji dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na lata 2015-2018”.

W dalszej części zebrań po przedstawieniu przez Wójta Gminy zasadności dokonania zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. oraz odczytaniu przez poszczególnych Sołtysów wniosku w tej sprawie, sołectwa podjęły stosowne uchwały.

Następnie po odczytaniu przez poszczególnych Sołtysów wniosków w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017 na realizację zadań pod nazwą:

  1. Przebudowa dróg w miejscowości Sielec
  2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica.
  3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kasiłan Mały.

Sołectwa podjęły uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku sołtysa przeznaczającego środki z funduszu sołeckiego danego sołectwa.

Ponadto na zebraniu wiejskim w sołectwie Wierzbica Pan Arnold Sawicki Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie przedstawił mieszkańcom informację dotyczącą zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń. Natomiast na zebraniu wiejskim w sołectwie Majdan Leśniowski Pan Tadeusz Mulsson przedstawiciel firmy „Usługi Sanitarne” przedłożył informację dotyczącą sposobów dezynfekcji w przypadku wystąpienia insektów.

Na zakończenie zebrań pracownicy odpowiedzialni za współpracę z sołectwem przedstawili informacje, które dotyczyły podatków, gospodarki odpadami, a także odbioru pojemników przez te osoby, które w roku ubiegłym wyraziły chęć ich zakupu.

Podczas zebrań zgłaszano wnioski dotyczące m.in. naprawy dróg, ustawienia znaków drogowych, odkrzaczeń, remontów remiz lub świetlic wiejskich, likwidacji barszczu Sosnowskiego oraz dyskutowano na tematy dotyczące poszczególnych sołectw.

Należy przyznać, że mimo ważnych spraw podejmowanych na zebraniach wiejskich służących poprawie życia mieszkańców sołectw, jak i całej gminy, społeczeństwo nie uczestniczyło w nich aktywnie, co widać po liczbie osób obecnych podczas zebrań. Zatem zapraszamy mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym gminy.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone