Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Ostatnie zebrania wiejskie w sołectwach: Alojzów i Leśniowice

W dniu 19 września 2016 r. odbyły się ostatnie zebrania wiejskie w sołectwach: Alojzów i Leśniowice.

W zebraniach uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, radni z danego okręgu, sołtysi poszczególnych wsi, pracownicy Urzędu odpowiedzialni za współpracę z sołectwem, a także mieszkańcy.

Podczas zebrań Pan Wiesław Radzięciak przedstawił informację z wykorzystania środków funduszu sołeckiego za lata 2015/2016 i planu na 2017 r.  z uwzględnieniem zadań przewidzianych w „Programie budowy i modernizacji dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na lata 2015-2018”.

W dalszej części zebrań po przedstawieniu przez Wójta Gminy zasadności dokonania zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. oraz odczytaniu przez poszczególnych Sołtysów wniosku w tej sprawie, sołectwa podjęły stosowne uchwały.

Następnie po odczytaniu przez poszczególnych Sołtysów wniosków w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017 na realizację zadań pod nazwą:

  1. Przebudowa dróg w miejscowości Sielec
  2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica.
  3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kasiłan Mały.

Sołectwa podjęły uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku sołtysa przeznaczającego środki z funduszu sołeckiego danego sołectwa.

Na zakończenie zebrań pracownicy odpowiedzialni za współpracę z sołectwem przedstawili informacje, które dotyczyły podatków, gospodarki odpadami, a także odbioru pojemników przez te osoby, które w roku ubiegłym wyraziły chęć ich zakupu.

Podczas zebrań zgłaszano wnioski dotyczące m.in. naprawy dróg, budowy chodnika, odkrzaczeń, oczyszczeń i udrożnień przepustów, remontów remiz lub świetlic wiejskich, wyłapywania bezdomnych psów oraz dyskutowano na tematy dotyczące poszczególnych sołectw.

W związku z tym, że podczas wszystkich zebrań wiejskich odbytych w ostatnim czasie mieszkańcy w większości zgodnie podjęli uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia wniosku sołtysa przeznaczającego środki z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017 gmina może realizować zadania wymienione w uchwałach. Przebudowa i modernizacja tych dróg znacznie wpłynie na poprawę warunków socjalnobytowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na środowisko oraz umożliwi dojazd do posesji w różnych warunkach atmosferycznych.   

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone