Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór końcowy drogi w Wygnańcach
W dniu 3 października 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wygnańce”

Odbioru dokonała Komisja powołana przez Wójta Gminy Leśniowice w składzie:

 • Mirosław Kusik - przewodniczący komisji;
 • Maria Sadurska - członek komisji;
 • Krzysztof Sitarz  - członek komisji;

przy udziale:

 • Franciszka Dobruka  -  inspektora nadzoru,
 • Barbary Czepiel -  kierownika budowy, 
 • Haliny Rychliczek-  przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Filia  w Chełmie.

Inwestycja dotyczyła modernizacji odcinka drogi o długości 0,300 km. Zakres przedmiotowy zadania obejmował: 

 • mechaniczne czyszczenie istniejącej podbudowy - 260,00m2
 • oczyszczenie przepustu ;
 • odmulenie rowów przydrożnych ;
 • wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr 10 cm - 212,30 m2
 • wykonanie dolnej podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 31,5-63 mm w ilości  1174,23 m2
 • wykonanie górnej podbudowy z niesortu kamiennego 0-31,5 mm o gr 5 cm gat I w ilości 1174,23 m2
 • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 1114,23 m2
 • wyrównanie poboczy niesortem kamiennym 0-31,5 mm - 300,00 m2

Zadanie zostało zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w  22-100 Chełm  ul. Towarowa 7 za kwotę w wysokości 80 748,17 zł brutto.

Inwestycja została dofinasowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 20 000,00 zł 
 

oprac. Maria Sadurska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone