Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu

W dniu 13 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa Urzędu.

Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas XIV obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 6 października 2016 r., zobowiązując do ich realizacji.

Następnie rozpatrzona została Informacja z realizacji inwestycji przyjętych do budżetu gminy na 2016 r., Informacje z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych za III kwartały oraz planowane wydatki w IV kwartale 2016 r. z wyszczególnieniem zadań własnych i zleconych tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach, a także Informacja z realizacji uchwały Nr XXI/133/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2015 rok i I półrocze 2016 r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Podczas narady omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone