Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Kolejne prace drogowe w naszej gminie

W dniu 21 października 2016 r. w miejscowości Sarniak trwają roboty drogowe na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 1+000 etap II oraz od km 1+000 do km 2+200 i od km3+300 do km 3+700 etap III w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.”.

Podpisane umowy z wykonawcą Przedsiębiorstwem Wielobranżowym SADEX z Sitna wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego obejmują swoim zakresem wykonanie: podbudowy z tłucznia kamiennego oraz wierzchniej warstwy asfaltowej oraz robót wykończeniowcych tj. karczowanie krzaków, wzmocnienie poboczy oraz oznakowania.

Gmina na przedmiotowe inwestycje otrzymała Promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 160 000 zł na etap II, jak również na dalszy odcinek drogi od km 1+000 do km 2+200 i od km3+300 do km 3+700 etap III w wysokość 666 500 zł.

Termin zakończenia prac przypada na dzień 15 listopada br.

Cieszymy się, że to już kolejna inwestycja drogowa realizowana w tym roku.

oprac. Mirosław Kusik
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone