Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja drogi w miejscowości Poniatówka” 
W dniu 3 listopada 2016 r. w miejscowości Poniatówka dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja drogi w miejscowości Poniatówka” od km 0+000 do km 1+787 km.

Wykonawcą przedmiotowego zadania inwestycyjnego w wyniku przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Włodawa Sp. z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w ramach działania „podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. Ogólny koszt robót drogowych zamknął się kwotą 454 975,40 zł.

W wyniku wykonanych prac uzyskano zwiększenie nośności drogi, przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawy dojazdu mieszkańców do posesji i gruntów rolnych w miejscowości Poniatówka w różnych warunkach atmosferycznych.

oprac. Mirosław Kusik
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone