Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa Urzędu
W dniu 14 listopada 2016 r. Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa Urzędu.

Podczas narady dokonano analizy podatkowych uchwał okołobudżetowych na 2017 rok. Ponadto zapoznano się z Informacją w sprawie przyjęcia nowych taryf za wodę i odprowadzania ścieków na 2017 r., Informacją z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r. oraz projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Podczas narady omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

 

oprac. Mariola Zawiślak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone