Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 18 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzeń komisje dokonały analizy projektów uchwał okołobudżetowych na 2017 r. oraz projektów uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśniowice na 2017 rok;
  • likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach;
  • organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Leśniowice

Wszystkie przedłożone projekty uchwał po dyskusjach i wyjaśnieniach komisje zaopiniowały pozytywnie.

Ponadto komisja socjalna na swoim posiedzeniu zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Roczny Program Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Natomiast komisja gospodarcza zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Informację z realizacji uchwały Nr XXI/133/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2015 rok i I półrocze 2016 r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

oprac. Mariola Zawiślak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone