Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 24 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyła Pani Beata Sak Członek Zarządu SAKO Sp. z o.o. przedstawiając krótką informację o działalności nowo utworzonego skupu zboża w Leśniowicach.

Podczas obrad Radni zapoznali się z Informacją z realizacji uchwały Nr XXI/133/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2015 rok i I półrocze 2016 r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, a także z Informacją z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r. Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice oraz Wójta Gminy Leśniowice.

Ponadto podczas obrad Radni przyjęli Stanowisko Rady Gminy Leśniowice w sprawie prowadzonej reformy oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Radni podczas omawianej sesji podjęli również uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017;
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice;
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice na 2017 r.
  • likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach;
  • organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Leśniowice;
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Chełm w sprawie współdziałania w realizacji inwestycji pn. Remont drogi dojazdowej do kompleksu leśnego i gruntów rolnych w miejscowości Plisków Kolonia.

Stanowisko Rady Gminy Leśniowice w sprawie prowadzonej reformy oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

oprac. Mariola Zawiślak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone