Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa

W dniu 30 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa.

Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas XV obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 24 listopada 2016 r., zobowiązując do ich realizacji.

Następnie zapoznano się z projektem budżetu gminy na 2017 r., oraz projektami planów pracy na 2017 r. Rady Gminy Leśniowice i stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Ponadto rozpatrzone zostały Informacje z realizacji zadań w roku 2016 poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych Gminy, a także Informacja nt. organizacji wigilii dla pracowników oraz Spotkania Świąteczno - Noworocznego.

Przyjęte zostały również plany pracy na rok 2017 tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach. Rozpatrzony został również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na lata 2017 – 2018.

Omówione zostały także wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone