Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór końcowy inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 1+000 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku-etap II"

W dniu 2 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 1+000 w miejscowości Sarniak, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku-etap II", którego wykonawcą w wyniku przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Wieloobrazowe SADEX Janusz Sadlik Kolonia Sitno.

Koszt inwestycji zamknął się kwotą 327 246,14 zł. Zadanie to zostało dofinansowane środkami budżetu państwa w wysokości 160 000 zł związanego z likwidacją skutków klęsk żywiołowych.

Przebudowa polegała na wzmocnieniu istniejącej podbudowy oraz wykonaniu wierzchniej warstwy z masy asfaltowej na odcinku o dł. 1 km.

Przekazanie tego odcinka do eksploatacji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz umożliwi dojazd do gruntów rolnych oraz posesji w różnych warunkach atmosferycznych.

oprac. Mirosław Kusik
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone