Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór końcowy zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do kompleksu leśnego i gruntów rolnych w miejscowości Plisków Kolonia”W dniu 16 grudnia 2016 r. dokonano odbioru robót zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do kompleksu leśnego i gruntów rolnych w miejscowości Plisków Kolonia”.
    Komisja w składzie:

  • Pan Jerzy Mucha inż. nadzoru z Nadleśnictwa Chełm
  • Pan Mirosław Kusik przedstawiciel Urzędu Gminy Leśniowice
  • Pan Michał Adamczuk z Nadleśnictwa Chełm

przy udziale zamawiającego Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice oraz wykonawcy Pana Wojciecha Niemczuka dokonała odbioru ww. zadania polegającego na nawiezieniu gruzu, wbudowaniu, wyrównaniu i zagęszczeniu odcinka drogi o długości  690 mb w miejscowości Plisków Kolonia.

Wykonawcą robót była firma Usługi Transportowe, Roboty Ziemne Wojciech Niemczuk z Chełma.

Ogólny koszt zadania zamknął się kwotą 54 124,29 zł, w tym środki finansowe Nadleśnictwa Chełm w wysokości 49 200,00 zł. Pozostałe środki stanowiły wkład własny gminy.

Dzięki przeprowadzonym pracom droga została przystosowana do przejazdu i korzystania pojazdami rolniczymi i samochodowymi oraz umożliwi sprawny wywóz drewna z kompleksu leśnego.

oprac. Mirosław Kusik
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone