Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Kierownictwo
W dniu 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu, podczas której rozpatrzone zostały sprawozdania za 2015 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach, a także Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpatrzone zostały także sprawozdania z działalności Rady Gminy Leśniowice oraz stałych komisji Rady Gminy za 2015 r.

Zatwierdzone zostało również Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr XXX/187/2014 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

Podczas kierownictwa rozpatrzony został także Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśniowice na 2016 r. oraz Gminny program przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy gminy Leśniowice na lata 2016-2020.

Ponadto na posiedzeniu przedłożona została propozycja dotycząca organizacji Gminnego Święta Kobiet.

Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone