Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 10 marca 2016 r. Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice, podczas których komisje zapoznały się ze  Sprawozdaniem z pracy Rady Gminy Leśniowice oraz z pracy swoich komisji za 2015 r.

Członkowie komisji rewizyjnej zapoznali się także ze sprawozdaniem finansowym za 2015 r. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Zakładu Komunalnego, a następnie pozytywnie je zaopiniowali.

Komisja gospodarcza podczas swojego posiedzenia zapoznała się ze sprawozdaniem Gminnego Zakładu Komunalnego za 2015 r., a także propozycją Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśniowice na 2016 r. Wszystkie przedłożone dokumenty komisja zaopiniowała pozytywnie.

Natomiast komisja socjalna zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdania za 2015 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach wraz ze sprawozdaniem z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja zapoznała się także i pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr XXX/187/2014 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

Ponadto Komisja zapoznała się z propozycją Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Leśniowice na lata 2016 – 2025, a następnie zaopiniowała go pozytywnie.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone