Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XI sesja VII kadencji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 17 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XI obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas obrad radni zatwierdzili sprawozdania z realizacji planów pracy za 2015 r.  Rady Gminy Leśniowice, stałych komisji Rady Gminy oraz jednostek organizacyjnych urzędu tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Komunalnego, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radni zatwierdzili również sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXX/187/2014 Rady Gminy Leśniowice w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

Podjęte zostały również uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2016;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Leśniowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Leśniowice;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśniowice, warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach;
  • przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice na 2016 rok;
  • zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Leśniowice;
  • Regulaminu korzystania z infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym „Maczuły”;
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Leśniowice na lata 2016 – 2025.


oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone